تبلیغات
labscience87 - رنگ آمیزی باکتری ها
 رنگ آمیزی باکتری ها ...
رنگ آمیزی باکتری ها:
قسمت اول:

نحوه آماده سازی لام جهت رنگ آمیزی
1-تهیه گسترش:
گسترش میکروبی ممکن است از محیط کشت مایع یا جامد تهیه شود ابتدا بر روی یک لام ساده و تمیز یک قطره آب مقطر یا سرم فیزیولوژی قرار می دهیم. فیلدوپلاتین را استریل کرده (بوسیله شعله ) و سپس با قرار دادن آن در کناره محیط کشت جایی که فاقد باکتری باشد خنک می کنیم. بوسیله فیلدوپلاتین حلقوی ازسوسپانسیون ,باکتری برداشت کرده روی لام قرار می دهیم و آن را پخش می کنیم. باید توجه داشته باشیم که در محیط های جامد کلنی باکتری را از منطقه 4 پلیت برداشت کنیم.کلنی باکتری را بوسیله فیلدوپلاتین در داخل آب پخش می کنیم. لامل را تحت زاویه 45 درجه بر روی لام قرار می دهیم. یک گسترش خوب گسترشی است که بعد از خشک شدن بر سطح لام یک لایه نازک سفید ظاهر شود.
2-خشک کردن گسترش:
لامی را که به طریقه بالا تهیه شده است را در معرض هوا یا در مجاورت گرما قرار می دهیم تا گسترش روی لام خشک شود.
3-ثابت کردن (فیکساسیون):
جهت ثابت کردن از حرارت مستقیم استفاده می کنیم.البته باید دقت کرد که حرارت آنقدر زیاد نباشد تا عناصر سلولی و میکروبها سوخته و غیر قابل تشخیص گردند و آنقدر هم کم نباشد که میکروبها ثابت نشوند.
برای ثابت کردن لام خشک شده را سه مرتبه از بالای شعله عبور می دهند و هر بار باید مقدار حرارت به قدری باشد که پشت دست را نسوزاند.در مواردی که با ساختارهای حساس باکتری مانند کپسول و تاژه کار می کنیم این مرحله حذف می شود.
نکته : برای تهیه گسترده از محیط کشت مایع ابتدا لوله را به آرامی تکان می دهیم تا باکتری های ته نشین شده را در محیط پخش کنیم.
نکته: گسترش را به اندازه 4/1 سطح لام پخش می کنیم.
انواع رنگ آمیزی :
رنگ آمیزی ساده : جهت مشاهده شکل و مورفولوژی باکتری و آرایش آنها
رنگ آمیزی افتراقی :
1-رنگ آمیزیهای متداول :
رنگ آمیزی گرم
رنگ آمیزی اسید فست2-مشاهده ساختمان های مختلف :
رنگ آمیزی کپسول
رنگ آمیزی اسپور
رنگ آمیزی هسته
رنگ آمیزی تاژه

رنگ آمیزی ساده :
برای مقایسه شکلها و بررسی آرایش سلولهای باکتری است .در رنگ آمیزی ساده ترجیحا از رنگهای بازی (کروموژن با بار مثبت ) استفاده می شود زیرا اسیدهای نوکلئیک و ترکیبات خاص دیواره دارای بار منفی بوده و با کروموژنهای کاتیونیک پیوند برقرار می کنند.متداولترین نوع رنگهایی که در این نوع رنگ آمیزی استفاده می شود عبارتند از:
متیبن بلو, کریستال ویوله و کربول فوشین

نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در یکشنبه 1388/03/24 و ساعت ساعت 10 و 57 دقیقه و 57 ثانیه
ویرایش شده در پنجشنبه 1388/07/9 ساعت ساعت 14 و 03 دقیقه و 56 ثانیه
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :