تبلیغات
labscience87 - UTI
 UTI ...
 معرفی عفونت دستگاه ادراری

عفونت های دستگاه ادراری مسئله جدی سلامت هستند که میلیون ها نفر را هر سال مبتلا

می کنند. عفونت های دستگاه ادراری دومین نوع معمول عفونت در بدن هستند. عفونت های دستگاه ادراری (UTIs) علت حدود 3/8 میلیون ویزیت پزشکی در سال به حساب هستند. زنان بخصوص به دلایلی که هنوز به خوبی مشخص نشده است به UTIs مستعدند. یک زن در هر 5 زن در طی عمرش یكبار به UTI مبتلا می شود.  UTI در مردان به اندازه زنان معمول نیست اما هنگامیکه رخ می دهد بسیار جدی است.

سیستم ادراری تشکیل شده است از کلیه ها، حالب ها ، مثانه و میزراه. ع