تبلیغات
labscience87 - روش انجام PCR
 روش انجام PCR ...

سیکل کامل PCR شامل چندین مرحله همراه با تغییرات دمایی میباشد که به ترتیب این مراحل به صورت زیر میباشد:

1- مرحله ابتدایی یا آغاز گر: این مرحله، مرحله ابتدایی به منظور فعالسازی آنزیم DNA Polymerase میباشد که در این مرحله دما به حدود 96-94 درجه سانتیگراد در مدت 9-1 دقیقه میرسد. 

2-Denaturaion Step ( مرحله دناتوراسیون): این مرحله به مدت 30-20 ثانیه در دمای 96-94 درجه سانتیگراد میباشد که باعث شکسته شدن پیوندهای هیدروژنی بین 2 رشته DNA و در نتیجه جدا شدن 2 زنجیره از یکدیگر میشود.

3-Annelieng step : در این مرحله دما به 65-50 ( 3-2 درجه پایین تر از دمای ذوب پرایمر میباشد)درجه سانتیگراد کاهش میابد و این دما به مدت 40-20 ثانیه بر سیستم حاکم میباشد. در اینم مرحله پرایمر مورد استفاده با تک رشته های DNA باند شده و توسط آنزیم پلی مراز سنتز DNA آغاز میشود. پرایمر مورد استفاده از نظر توالی لازم است که کاملا به تک رشته DNA مورد نظر جفت شود بنابراین توالی DNA مورد نظر از قبل باید شناسایی شده باشد.

4- مرحله طویل سازی: در این مرحله مجددا دما افزایش یافته و به حدود 72 درجه سانتیگراد میرسد البته این دما بستگی به نوع آنزیم دارد که برای Taq Polymerase حدود 80-75 میباشد که اغلب در حدود 72 درجه استفاده میشود. در این مرحله آنزیم پلی مراز دزوکسی نوکلئوزید تری فسفات ها dNTP را در جهت 5 به 3 اضافه میکند و رشته جدید را سنتز میکند. زمان مورد نیاز بسته به نوع آنزیم مورد استفاده و طول DNA مورد نظر متفاوت میباشد. معمولا آنزیم پلی مراز اغلب قدرت اضافه کردن 1000 باز را در هر دقیقه دارد.

5- مرحله نهایی طویل سازی: این مرحله به مدت 15-5 دقیقه در دمای 74-70 به منظور اطمینان توسعه همه بقایای DNA تک رشته ای صورت میگیرد.

6- مرحله آنالیز: در این مرحه محصولات PCR به ژل آگارز آکریل آمید انتقال داده شده و تحت تاثیر جریان الکتروفورز قطعات بر اساس وزن مولکولی از یکدیگر جدا شده و در نهایت با استفاده از یک DNA رهبر یا الگو که حاوی  قطعاتی با وزن مولکولی مشخص میباشند محصولات جدا شده شناسایی میشوند.

Figure 3: Ethidium bromide-stained PCR products after gel electrophoresis. Two sets of primers were used to amplify a target sequence from three different tissue samples. No amplification is present in sample #1; DNA bands in sample #2 and #3 indicate successful amplification of the target sequence. The gel also shows a positive control, and a DNA ladder containing DNA fragments of defined length for sizing the bands in the experimental PCRs.

نوشته شده توسط گروه علوم آزمایشگاهی در چهارشنبه 1388/04/31 و ساعت ساعت 08 و 56 دقیقه و 11 ثانیه
ویرایش شده در - ساعت -
 نوشته های پیشین
+ شناسایی ژنوم یك آفت مهم برنج
+ ساخت سلولهای بنیادین مصنوعی عصبی
+ پروژه ژنوم انسان
+ ساخت رگ‌های خونی مصنوعی با استفاده از سلول‌های ماهیچه‌ای صاف
+ هموفیلی
+ آزمایش خون - Blood Test
+ چند عکس قدیمی از انتقال خون
+ همه انسانها ویروس دارند!
+ کومبس مستقیم و کومبس غیر مستقیم (Test Coombs)
+ نمونه گیری و آزمایشات تخصصی در مورد سل ریوی
+ کربوهیدارت ها|مونوساکارید ها،دی ساکارید ها،پلی ساکارید ها
+ لام های مربوط به قارچ ها
+ نمونه برداری در آزمایشگاه قارچ شناسی
+ دیکروسلیوم دندریتیکوم - Dicrocoelium dendriticum
+ جداسازی گونه های لیستریا از بافت
+ اتوکلاو- Autoclave
+ روماتوئید آرتریت
+ پروتئین بنس جونز
+ عکسهایی از عظمت و بزرگی جهان هستی
+ مثلث برمودا و عجایب آن
+ شمارش لنفوسیتهای TCD4
+ پوستتان را دست کم نگیرید او هم می شنود.
+ هنرنمایی با مگس های مرده
+ شرح مختصری از کلاس عملی حیوانات آزمایشگاهی
+ تاثیر علف‌کش‌ بر توکسوپلاسما

صفحات :