تبلیغات
labscience87 - تست تشخیص HIV برروی نمونه بزاق
 تست تشخیص HIV برروی نمونه بزاق ...
تست تشخیص HIV برروی نمونه بزاق یک تست مفید بوده که در مدت 40-20 دقیقه جواب داده و جایگزین خوبی برای انجام همین تست برروی خون میباشد. این تست جدید برروی مواد مترشحه مخاط دهان(OMT=Oral mucosal transudate) انجام میشود. این ماده از پایه لثه ها ترشح شده و سپس در حفره دهان تبدیل به بزاق میشود.
طی بررسی ها دیده شده که میزان آنتی بادی موجود در OMT با پلاسما کاملا مطابقت دارد و در نتیجه این تست میتواند به عنوان یک جایگزین به جای تست خون در نظر گرفته شود. اساس این تست بر پایه ایمینوکروماتوگرافی میباشد. در انجام این تست ابتدا نمونه بزاق برروی یک نوار گرفته شده و این نوار در داخل لوله ای که حاوی محلول اختصاصی تست میباشد قرار داده میشود. بعد از 40-20 دقیقه این نوار از نظر ایجاد خط بنفش رنگ در محل نمونه بررسی میشود. وجود این رنگ به منزله مثبت بودن تست است.
تست فوق در 1222 مادر باردار در آزمایشگاهی در هند انجام شد و در مادران با نتیجه مثبت این نتایج با نتایج حاصل از سرم مورد مقایسه قرار گرفت و دیده شد که نتایج در هردو تست دقیقا با یکدیگر مطابقت دارد.
این تست به عنوان یک تست سودم